Sửa đổi Nhân vật: Ma Kết nữ

Một thế giới nơi chỉ có đam mê, niềm vui và sắc màu...

Bạn không được quyền sửa đổi trang này, vì lý do sau:

Địa chỉ IP của bạn nằm trong dải địa chỉ IP bị cấm tại tất cả các wiki.

Người cấm là ‪Metawiki>MirahezeGDPR 7d0d9955a879b561967e37f13c9e30c8‬. Lý do được đưa ra là Web host or open proxy. Contact cvt[at]miraheze.org if affected.

  • Lúc bắt đầu cấm: 04:14, ngày 12 tháng 3 năm 2023
  • Thời hạn cấm: 04:14, ngày 12 tháng 3 năm 2025

Bạn có thể liên lạc với ‪Metawiki>MirahezeGDPR 7d0d9955a879b561967e37f13c9e30c8‬ để thảo luận về vụ cấm này. Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng “Gửi thư cho người này” sau khi thiết lập một địa chỉ thư điện tử hợp lệ trong tùy chọn tài khoản và chỉ khi chưa cấm sử dụng tính năng này. Địa chỉ IP hiện tại của bạn là 44.221.70.232, và dải IP bị cấm là 44.221.0.0/16. Xin vui lòng bao gồm các chi tiết ở trên khi được hỏi về vụ cấm này.


Hình ảnh:

Tên mặc định của hình ảnh minh họa nhân vật nên ở định dạng Tên nhân vật.png

Giới tính:

Vui lòng chọn giới tính sinh học của nhân vật.

Biệt danh:

Nếu nhân vật có biệt danh hay cách gọi THÔNG DỤNG khác, hãy liệt kê nó.

Học lớp?:

Chỉ quản trị mới có thể thay đổi giá trị này.

Nghề nghiệp của nhân vật:

Nhập nghề nghiệp của nhân vật trong truyện.

Xuất hiện lần đầu:

Chọn tên chương truyện tương ứng mà nhân vật đó xuất hiện lần đầu tiên.

Năm xuất hiện:

Năm xuất hiện của chương truyện nêu trên.

Thông tin cơ bản:

Nhập miêu tả cơ bản của nhân vật, sẽ xuất hiện ngay đầu trang, cạnh infobox.

Ngoại hình và đặc điểm nhận dạng:

Trang phục và đặc điểm nhận dạng cơ bản.

Tính cách nhân vật:
Thông tin thêm về nhân vật:
Thư viện hình ảnh:

Định dạng phải giống như sau: Tên tập tin {{!}} Mô tả, mỗi tập tin cách nhau một dòng.

Hủy bỏ
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.