Thành viên bị cấm

Địa chỉ IP của bạn nằm trong dải địa chỉ IP bị cấm tại tất cả các wiki.

Người cấm là ‪Metawikitide>Agent Isai‬. Lý do được đưa ra là Web host or open proxy. Contact cvt[at]wikitide.com if affected.

  • Lúc bắt đầu cấm: 10:56, ngày 31 tháng 7 năm 2023
  • Thời hạn cấm: 10:56, ngày 31 tháng 7 năm 2025

Bạn có thể liên lạc với ‪Metawikitide>Agent Isai‬ để thảo luận về vụ cấm này. Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng “Gửi thư cho người này” sau khi thiết lập một địa chỉ thư điện tử hợp lệ trong tùy chọn tài khoản và chỉ khi chưa cấm sử dụng tính năng này. Địa chỉ IP hiện tại của bạn là 44.220.249.141, và dải IP bị cấm là 44.220.0.0/16. Xin vui lòng bao gồm các chi tiết ở trên khi được hỏi về vụ cấm này.

Quay lại WLHMN.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.