Bật tắt bảng chọn
Bật tắt bảng chọn cá nhân
Chưa đăng nhập
Địa chỉ IP của bạn sẽ được hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào.

MediaWiki:Manifest.json

Trang giao diện MediaWiki

Chú ý: Sau khi lưu trang, có thể bạn sẽ phải xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt để xem các thay đổi.

  • Firefox / Safari: Nhấn giữ phím Shift trong khi nhấn Tải lại (Reload), hoặc nhấn tổ hợp Ctrl-F5 hay Ctrl-R (⌘R trên Mac)
  • Google Chrome: Nhấn tổ hợp Ctrl-Shift-R (⇧⌘R trên Mac)
  • Internet Explorer / Edge: Nhấn giữ phím Ctrl trong khi nhấn Làm tươi (Refresh), hoặc nhấn tổ hợp Ctrl-F5
  • Opera: Nhấn tổ hợp Ctrl-F5.
dir"ltr"
lang"vi"
name"Wiki Lớp Học Mật Ngữ"
scope"https://lophocmatngu.wiki/"
icons
src"https://static.miraheze.org/lhmnwiki/7/7c/Logo-Phone.png"
sizes"any"
type"image/png"
display"standalone"
orientation"portrait"
start_url"?pwa-id=main"
shortcuts
name"Tìm kiếm"
url"/Special:Search?pwa-id=main"
description"Cần thông tin cụ thể?"
icons
src""
sizes"192x192"
name"Ngẫu nhiên"
url"/Special:Random?pwa-id=main"
description"Thích gì đó ngẫu nhiên?"
icons
src"data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 width=%2220%22 height=%2220%22 viewBox=%220 0 20 20%22%3E%3Ctitle%3E die %3C/title%3E%3Cpath d=%22M3 1a2 2 0 0 0-2 2v14a2 2 0 0 0 2 2h14a2 2 0 0 0 2-2V3a2 2 0 0 0-2-2zm2 16a2 2 0 1 1 2-2 2 2 0 0 1-2 2zM5 7a2 2 0 1 1 2-2 2 2 0 0 1-2 2zm5 5a2 2 0 1 1 2-2 2 2 0 0 1-2 2zm5 5a2 2 0 1 1 2-2 2 2 0 0 1-2 2zm0-10a2 2 0 1 1 2-2 2 2 0 0 1-2 2z%22/%3E%3C/svg%3E"
sizes"192x192"
name"Thay đổi gần đây"
url"/Special:RecentChanges?pwa-id=main"
description"Thay đổi gần đây"
icons
src"/w/load.php?modules=skins.citizen.icons.wmui&image=recentChanges&format=original&lang=vi&skin=citizen&version=8rd75"
sizes"192x192"
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.